Pacienți și aparținători

Internările se fac în funcție de locurile  disponibile, de luni până vineri între orele 800-1400 cu programare telefonică sau online la adresele de email  ale camerelor de garda (cu confirmarea programarii) (a se vedea sectiunea “Contact”)

Acte necesare internarii

1. Bilet de trimitere de la medic de familie/ medic specialist din ambulatoriu
2. Act de identitate (B.I/ C.I., etc.)
3. Dovada calitatii de asigurat

– adeverinta de salariat din care sa reiasa numarul de zile de concediu medical din ultimele 12 luni

– cupon de pensie
– adeverinta de somaj
– adeverinta de ajutor social
– adeverinta eliberata de CJAS privind plata asigurarii medicale
– dovada de coasigurat

 1. Card de sanatate/ Adeverinta inlocuitoare de card de sanatate
 2. Alte acte medicale (investigatii de laborator, imagistice, bilete de externare, etc.)
 3. Medicatia personala pentru orice afectiune cronica in afara celei pentru care se solicita internarea

Serviciile medicale de tip preventiv, curativ, de recuperare, de reabilitare medicală se acordă în regim de :
a) spitalizare continuă
b) spitalizare de zi
c) ambulatoriu/CSM
În funcție de durata de spitalizare, asistenţa medicală spitalicească se acordă în regim de:
a) spitalizare continuă cu o durată peste 12 ore;
b) spitalizare de zi – caz rezolvat cu o durată de maxim 12 ore (servicii medicale cu o durata de maxim 12 ore/vizita (zi)

1. Criteriile pe baza carora se acorda servicii medicale in regim de spitalizare continua cuprind îngrijiri de tip acut și îngrijiri de tip cronic :
a) urgenţe psihiatrice şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă;
b) boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare;
c) bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109 si art.110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile prevazute de art. 184 si art. 247-248 CPP;
d) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.

2. Criteriile pe baza carora se acorda servicii medicale in regim de spitalizare de zi, îngrijiri de tip acut și îngrijiri de tip cronic :
a) urgenţe psihiatrice, ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore in conditiile stabilite in norme;
b) diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu.

3. Criteriile pe baza carora se acorda servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie/CSM:
a) situatiile de urgența psihiatrice,
b) consultaţii pentru afectiuni acute, subacute și acutizări ale bolilor cronice,
c) consultaţii pentru afecţiuni cronice, inclusiv monitorizarea pacientilor asistati cu masura de siguranta prevazuta de art. 109 CP,
d) servicii diagnostice şi terapeutice,
e) servicii de sănătate conexe actului medical

 1. Externare – se face in conditiile in care medicul decide ca starea pacientului s-a ameliorat; se anunta familia/ reprezentant legal cu 24 ore inainte
 2. Externare la cerere – se face in cazul in care pacientul si/ sau familia/ reprezentant legal solicita externarea, cu exceptia internarilor dispuse prin hotarari judecatoresti
 3. Externare in urgenta – se face in conditiile in care datorita unei afectiuni somatice, starea pacientului se agraveaza si necesita intr-o alta unitate medicala.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PACIENȚILOR

(extras din Regulamentul Intern al Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca)

 

SECȚIUNEA I. DREPTURILE PACIENTULUI (extras din LEGEA nr. 46 din 21 ianuarie 2003)

Art. 134. Spitalul are obligația de a respecta drepturile pacientului:

 • Pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale.
 • Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.
 • Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință. Informațiile se aduc la cunoștință pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate. În cazul în care pacientul nu cunoaște limba română, informațiile i se aduc la cunoștință în limba maternă ori într-o limbă pe care o cunoaște sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare. Dacă pacientul nu este cetățean român, informațiile i se aduc la cunoștință într-o limbă de circulație internațională sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
 • Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
 • Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, cu acordul pacientului.
 • Pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta, are dreptul să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării și, la cerere, o copie a înregistrărilor investigațiilor de înaltă performanță, o singură dată.
 • Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală.
 • Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 • Când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență, personalul medical are dreptul sa deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinței acestuia.
 • În cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimțământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 • În cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înțelegere.
 • În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenția este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să își dea consimțământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate. Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienții internați în spitale și din 2 medici pentru pacienții din ambulator.
 • Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 • Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învățământul medical clinic și la cercetarea științifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare științifică persoanele care nu sunt capabile să își exprime voința, cu excepția obținerii consimțământului de la reprezentantul legal și dacă cercetarea este făcută și în interesul pacientului.
 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimțământul său, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale.
 • Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia. Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres. În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.
 • Pacientul are acces la datele medicale personale. Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de observație clinică generală, o persoană care să aibă acces deplin, atât în timpul vieții pacientului, cât și după decesul pacientului, la informațiile cu caracter confidențial din foaia de observație.
 • Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această imixțiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului. Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.
 • Dreptul femeii la viață prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major și imediat pentru viața mamei.
 • Pacientul are dreptul la informații, educație și servicii necesare dezvoltării unei vieți sexuale normale și sănătății reproducerii, fără nici o discriminare.
 • Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepția cazului prevăzut la art. 26 din Legea nr. 46/2003, respectiv dreptul femeii la viață prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major și imediat pentru viața mamei.
 • Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul sa aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii. Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente și lipsite de riscuri. În cazul în care furnizorii sunt obligați să recurgă la selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.
 • Criteriile medicale privind selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătății.
 • Intervențiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condițiile de dotare necesare și personal acreditat. Se exceptează cazurile de urgență apărute în situații extreme.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităților, mediul de îngrijire și tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.
 • Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.
 • Personalul medical sau nemedical din unitățile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unității respective. Pacientul poate oferi angajaților sau unității unde a fost îngrijit plăți suplimentare sau donații, cu respectarea legii.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare. Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea și parteneriatul dintre diferitele unități medicale publice și nepublice, spitalicești și ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienții au dreptul la serviciile comunitare disponibile.
 • Pacientul are dreptul să beneficieze de asistență medicală de urgență, de asistență stomatologică de urgență și de servicii farmaceutice, în program continuu.
 • Niciunui pacient nu i se va refuza dreptul la îngrijiri medicale din cauza neînregistrării nașterii sale în actele de stare civilă.

SECȚIUNEA III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASIGURAȚILOR (EXTRAS DIN LEGEA NR. 95 DIN 14 APRILIE 2006) (din Regulamentul Intern al Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca)

Art. 136. Asigurații au următoarele drepturi:
(1) să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum și casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condițiile Legeii 95/2006 cu modificările si completările ulterioare și ale Contractului – cadru;
(2) să beneficieze de pachetul de servicii de bază în mod nediscriminatoriu, în condițiile legii;
(3) să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare și investigațiile paraclinice la care ar fi fost îndreptățiți fără contribuție personală, în condițiile impuse de Contractul – cadru;
(4) să efectueze controale profilactice, în condițiile stabilite prin Contractul – cadru;
(5) să beneficieze de servicii de asistență medicală preventivă și de promovare a sănătății, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
(6) să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii și în spitale aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
(7) să beneficieze de servicii medicale de urgență;
(8) să beneficieze de unele servicii de asistență stomatologică;
(9) să beneficieze de tratament fizioterapeutic și de recuperare;
(10) să beneficieze de dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive;
(11) să li se garanteze confidențialitatea privind datele, în special în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul;
(12) să aibă dreptul la informație în cazul tratamentelor medicale;
(13) să beneficieze de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în condițiile legii.
Art. 137. Obligațiile asiguraților pentru a putea beneficia de drepturile prevăzute mai sus sunt următoarele:
(1) să se înscrie pe lista unui medic de familie;
(2) să anunțe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;
(3) să se prezinte la controalele profilactice și periodice stabilite prin contractul-cadru;
(4) să anunțe în termen de 15 zile medicul de familie și casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asigurați;
(5) să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului;
(6) să aibă o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar;
(7) să achite contribuția datorată fondului și suma reprezentând coplata/contribuția personală, în condițiile legii;
(8) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat.
Art. 138. Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat beneficiază de servicii medicale, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, prevăzut de lege.
Art. 139. Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care însoțește copilul internat în vârstă de până la 3 ani, precum și pentru însoțitorul persoanei cu handicap grav internate se suportă de către casele de asigurări, dacă medicul consideră necesară prezența lor pentru o perioadă determinată.

SECȚIUNEA II. DREPTURILE PERSOANELOR CU TULBURĂRI PSIHICE (EXTRAS DIN LEGEA NR. 487 DIN 11 IULIE 2002) (din Regulamentul Intern al Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca)

Art. 135. Spitalul are obligația de a respecta drepturile persoanelor cu tulburări psihice:
(1) Persoana care este evaluată din punct de vedere al sănătăţii mintale are dreptul la confidenţialitatea informaţiilor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.
(2) Persoana în cauză sau reprezentantul său legal are dreptul să conteste rezultatul evaluării, să solicite şi să obţină repetarea acesteia.
(3) Orice persoană cu tulburări psihice are dreptul la cele mai bune servicii medicale şi îngrijiri de sănătate mintală disponibile.
(4) Orice persoană care suferă de tulburări psihice sau care este îngrijită ca atare trebuie tratată cu omenie şi în respectul demnităţii umane şi să fie apărată împotriva oricărei forme de exploatare economică, sexuală sau de alta natură, împotriva tratamentelor vătămătoare şi degradante.
(5) Nu este admisă nici o discriminare bazată pe o tulburare psihică.
(6) Orice persoană care suferă de o tulburare psihică are dreptul să exercite toate drepturile civile, politice, economice, sociale şi culturale recunoscute în Declaraţia Universala a Drepturilor Omului, precum şi în alte convenţii şi tratate internaţionale în materie, la care România a aderat sau este parte, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
(7) Orice persoană care suferă de o tulburare psihică are dreptul, în măsura posibilului, să trăiască şi să lucreze în mijlocul societăţii.
(8) Orice persoană cu tulburare psihică are dreptul să primească îngrijiri comunitare, în sensul definit de prezenta lege.
(9) Orice pacient cu tulburări psihice are dreptul la:
a) recunoaşterea de drept ca persoană;
b) viaţa particulară;
c) libertatea de comunicare, în special cu alte persoane din unitatea de îngrijire, libertatea de a trimite şi de a primi comunicări particulare fără nici un fel de cenzură, libertatea de a primi vizite particulare ale unui consilier ori ale unui reprezentant personal sau legal şi, ori de câte ori este posibil, şi ale altor vizitatori, libertatea de acces la serviciile poştale şi telefonice, precum şi la ziare, la radio şi la televiziune;
d) libertatea religioasă sau de convingere.
(10) Mediul şi condiţiile de viaţă în serviciile de sănătate mintală trebuie să fie pe cât posibil cât mai apropiate de viaţa normală a persoanelor de vârsta corespunzătoare.
(11) Pentru petrecerea timpului liber orice pacient cu tulburări psihice are dreptul la:
a) mijloace de educaţie;
b) posibilităţi de a cumpăra sau de a primi articolele necesare vieţii zilnice, distracțiilor sau comunicării;
c) mijloace care să permită pacientului să se consacre unor ocupaţii active, adaptate mediului său social şi cultural, încurajări pentru folosirea acestor mijloace şi măsuri de readaptare profesională de natură să îi ușureze reinserția în societate.
(12) Pacientul nu poate fi obligat să presteze o muncă forţată. Activitatea efectuată de către un pacient într-un serviciu de sănătate mintală nu trebuie să permită exploatarea fizică sau psihică a acestuia.
(13) Studiile clinice şi tratamentele experimentale, psihochirurgia sau alte tratamente susceptibile să provoace vătămări integrităţii pacientului, cu consecinţe ireversibile, nu se aplică unei persoane cu tulburări psihice decât cu consimţământul acesteia, în cunoştinţă de cauză, şi cu condiţia aprobării de către Comisia de etică din cadrul Spitalului, care trebuie să se declare convins(ă) că pacientul şi-a dat cu adevărat consimţământul, în cunoştinţă de cauză, şi că acesta răspunde interesului pacientului.
(14) Din momentul admiterii într-un serviciu de sănătate mintală fiecare pacient trebuie să fie informat de îndată ce este posibil, într-o formă şi într-un limbaj pe care să poată să le înţeleagă, asupra drepturilor sale, în conformitate cu prevederile legii, iar această informare va fi însoţită de explicarea drepturilor şi a mijloacelor de a le exercita.
(15) Dacă pacientul nu este capabil să înţeleagă aceste informaţii şi atât timp cât această incapacitate va dura, drepturile sale vor fi aduse la cunoştinţa reprezentantului său personal sau legal.
(16) Pacientul care are capacitatea psihică păstrată are dreptul să desemneze persoana care va fi informată în numele său, precum şi persoana care va fi însărcinată să îi reprezinte interesele pe lângă autorităţile serviciului.
(17) Persoanele care execută pedepse cu închisoarea sau care sunt deţinute în cadrul unei urmăriri sau al unei anchete penale şi despre care s-a stabilit că au o tulburare psihică, precum şi persoanele internate în spitalul de psihiatrie ca urmare a aplicării măsurilor medicale de siguranţă prevăzute de Codul penal primesc asistenţă medicală şi ingrijirile de sănătate mintală disponibile, conform prevederilor legii.

SECȚIUNEA IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PACIENȚILOR INTERNAȚI ÎN SPMS SĂPOCA
Art. 140. În plus față de cele enumerate mai sus, pacienții internați în cadrul Spitalului au următoarele drepturi:
(1) De a avea acces neîngrădit la Registrul de reclamații și sesizări pentru a reclama în scris, orice nemulțumire aparută pe perioada internării. Registrul este disponibil în fiecare secție (Săpoca, Nifon, Ojasca, CSM), la poartă si este verificat săptămânal de directorul de îngrijiri.
(2) De a beneficia, la cerere, de consiliere din partea Consiliului etic și a Consilierului de etică.
(3) De a sesiza un incident de etică sau o vulnerabilităte etică. Această sesizare poate fi făcută de către pacient, aparținător, reprezentant legal al acestuia sau orice altă persoană interesată.
(4) Sesizările sunt adresate Managerului și se depun la secretariatul Spitalului sau se transmit prin poșta electronică sau se completează formularul online aflat pe pagina web a spitalului (www.hsapoca.ro).
(5) Fiecare sesizare (depusă la secretariat, prin poștă electronică sau formular online) primește un număr de înregistrare, care este comunicat persoanei care o înaintează.
(6) Sesizările anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului nu se iau în considerare și vor fi clasate. Ca excepție, în situația în care există mai mult de 3 sesizări anonime în interval de un an calendaristic care se referă la spețe diferite din cadrul aceleiași secții a Spitalului sau la același angajat al Spitalului, sesizările vor fi analizate în Consiliul etic în vederea emiterii unei hotărâri de etică sau a unui aviz de etică.
(7) Conform art. 8 din Ordinul MS nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice, pot fi sesizate:
a) cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relația pacient – cadru medico- sanitar și auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislația specifică;
b) încălcarea drepturilor pacienților de către personalul medico-sanitar și auxiliar, prevăzute în legislația specifică;
c) nerespectarea demnității umane.
(8) De a-și exprima opinia asupra calității serviciilor furnizate de Spital, prin completarea Chestionarului de evaluare a satisfacției pacienților (chestionar anonim model CoNAS), înmânat de către personalul secției înainte de externare și care, după completare se depune în urna special amenajată la nivelul secției și inscripționată “CHESTIONARE”) ȘI/SAU completarea online a Chestionarului existent pe site-ul spitalului (www.hsapoca.ro, la secțiunea “Chestionarul Pacientului”.
(9) De a-și exercita dreptul de vot, conform art. 36 din Constituția României:
a) Cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv.
b) Nu au drept de vot debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie, şi nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale.
Art. 141. În plus față de cele enumerate mai sus, pacienții internați pentru aplicarea măsurii de siguranță în cadrul Spitalului au următoarele drepturi și obligații (Extras din PO 32 INTERNAREA PACIENTILOR CONFORM ART. 110 CP):
(1) Libertatea de comunicare: libertatea de a trimite şi de a primi comunicări particulare fără nici un fel de cenzură;
(2) Libertatea de a primi vizite particulare ale unui consilier ori ale unui reprezentant personal sau legal şi, ori de câte ori este posibil şi ale altor vizitatori; vizitarea pacienților se face conform Regulamentului și a notelor interne aflate în vigoare la momentul vizitei, ținând cont de eventualele restricțiile impuse de contextul epidemiologic;
(3) Libertatea de acces la serviciile poştale şi telefonice, precum şi la ziare, la radio şi la televiziune;
(4) Accesul la telefoanele personale se face conform programului secției. În situații speciale/urgențe pacienții pot avea acces la telefoanele mobile și în afara programului, cu acordul medicului curant/ medicului de gardă; telefoanele mobile ale pacienților nu sunt telefoane inteligente și nu au cameră video; cu acordul medicului pot avea acces și la telefoane inteligente, accesul făcându-se sub supravegherea personalului secției pentru a evita situațiile în care se pot face înregistrări ce ar putea viza siguranța și dreptul la intimitate al pacienților și al angajaților; în cazul în care pacientul nu deține propriul telefon mobil, spitalul asigură, la cererea pacientului, comunicarea cu aparținătorii prin serviciul de telefonie al spitalului; accesul la televiziune, radio și ziare se face atât în cadrul secției cât și în cadrul departamentului de ergoterapie, conform programului secției;
(5) Pacienții internați în secțiile de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță au acces limitat la posesia și utilizarea unor anumite obiecte/bunuri personale cu potențial periculos (obiecte ascuțite, înțepătoare, brichete, chibrit, etc). Pe timpul internării se fac controale periodice în vederea identificării și rechiziționări acestor tipuri de obiecte/bunuri cu potențial periculos.
Art. 142. Pacientul internat în SPMS Sapoca are, în principal, următoarele obligații:
(1) Să prezinte la internare documentele necesare conform reglementărilor legale în vigoare.
(2) Să se programeze pentru internare în cazul în care nu reprezintă urgență psihiatrică; programarea se realizează telefonic, la numerele de telefon afișate pe site-ul spitalului.
(3) Să ia la cunoștință și să respecte pe toată durata internării prevederile prezentului Regulament intern pentru pacienți, vizitatori însoțitori, parte din Regulamentul intern al Spitalului.
(4) Să confirme prin semnarea consimțământului informat/acordului informat faptul că a fost informat cu privire la drepturile sale, la obligațiile care îi revin, precum și cu privire la consecințele nerespectării Regulamentului.
(5) Să aibă un comportament civilizat și să utilizeze un limbaj adecvat în relațiile cu personalul Spitalului și cu ceilalți pacienți.
(6) Să respecte recomandările și să coopereze la îndeplinirea planului terapeutic și de îngrijire stabilit de către echipa terapeutică, pentru care și-a dat acordul, precum și pe cele care se impun în situații care pot afecta starea de sănătate (situații de urgență/excepționale).
(7) Să informeze personalul medical cu privire la orice modificare apărută în evoluția stării de sănătate.
(8) Să respecte programul de administrare a medicației și să nu părăsească salonul în aceste perioade de timp.
(9) Să respecte orarul de servire al meselor și să păstreze alimentele perisabile în frigiderul destinat pacienților, în pungi etichetate cu numele pacientului și numărul salonului/patului. În afara orarului de servire al meselor, consumul alimentelor se va face în spațiile special destinate (săli de mese).
(10) Să respecte și să mențină liniștea în spital. Vizionarea programelor TV se face fără a deranja ceilalți pacienţi.
(11) Să evite convorbirile telefonice în timpul vizitei medicale sau pe durata efectuării procedurilor medicale, precum și în intervalul orar 22:00 – 06.00.
(12) Să respecte programul de odihnă în salon, respectiv în intervalele orare 15:00 – 17:00 și 22:00 – 06:00
(13) Să poarte, pe toată durata internării, ţinuta regulamentară de spital (pijama, halat, papuci dupa caz.).
(14) Să depună hainele de stradă spre păstrare la garderoba spitalului. Pot fi păstrate în salon numai articole de lenjerie absolut necesare și produse de igienă personală. Este interzisă depozitarea bagajelor în saloane.
(15) Să respecte regulile impuse de conducerea spitalului în situația în care în secție/spital este declarată starea de carantină/epidemie sau altă stare de urgență.
(16) În cazul declarării unor epidemii/pandemii, pacientul trebuie să respecte indicațiile personalului medical în ceea ce privește conduita și deplasarea în incinta secției/spitalului.
(17) În urma declanșării pandemiei cu SARS-COV2, accesul pacienților în spital se face în urma unui triaj efectuat la intrarea în spital, de către personalul desemnat în acest sens și cu obligativitatea purtării măștii de protecție faciale.
(18) În urma declanșării pandemiei cu SARS-COV2 accesul vizitatorilor în spital este strict interzis.
(19) Pacientul răspunde de integritatea bunurilor personale de valoare pe care nu le-a predat spre păstrare la magazia de efecte a spitalului, la momentul internării.
(20) Să aplice zilnic regulile de igienă individuală.
(21) Să respecte regulile de igienă primară. La intrarea/ieșirea în și din secție, se va spăla/dezinfecta corespunzător pe mâini.
(22) Să respecte circuitele funcționale ale secției/spitalului.
(23) Să nu părăsească incinta spitalului pe durata internării. În situații excepționale (solicitări exprese ale unor instituții, necesitatea prezentării la diverse Comisii de expertiză, pentru ridicarea unor drepturi banești, pentru probleme personale sau familiale urgente, zile festive sau sărbători religioase, etc.), dacă starea de sănătate permite, pacientul poate părăsi spitalul pentru o perioadă limitată de timp, numai cu acordul scris al medicului curant și al medicului șef de secție sau cu acordul medicului de gardă, după caz.
(24) Deplasările pentru investigații suplimentare, consulturi interdisciplinare, tratamente, Comisii de expertiză, etc. se vor face numai la indicația medicului curant/de gardă și numai însoțit de către personal din secție, atât în incinta spitalului cât și în afara acestuia.
(25) Să respecte integritatea bunurilor din patrimoniul Spitalului, a inventarului din spațiul de cazare, precum și utilizarea adecvată a instalațiilor electrice și sanitare existente.
(26) Să folosească rațional utilitățile spitalului (de exemplu: să nu lase apa să curgă în mod nejustificat, să nu arunce deșeuri în vasul de WC/lavoar/duș pentru a nu infunda sistemul de evacuare a apei menajere, etc.).
(27) Să păstreze curățenia saloanelor și a spațiilor comune din spital (coridoare, săli de mese, curte etc.), să respecte indicațiile personalului și să permită toate acțiunile care se desfășoară în spital cu privire la curățenia, dezinfecția, dezinsecția și deratizarea spațiilor.
(28) Să permită aerisirea saloanelor de cel puțin două ori pe zi, și ori de câte ori este nevoie.
(29) Să achite contravaloarea serviciilor acordate și care nu se decontează de către Casa Județeană de Sănătate Buzău, conform prevederilor legale.
(30) La externare, să predea obiectele vestimentare și orice alte bunuri asigurate de către spital pe durata internării.
(31) Să citească și să respecte recomandările făcute de către personalul medical la externare și să prezinte medicului de familie/medicului specialist din ambulator biletul de ieșire din spital și scrisoarea medicală primite la externare.
Art. 143. În Spital, pentru pacienți, sunt strict interzise următoarele:
(1) consumul de alcool și/sau alte substanțe ilicite (de ex. droguri) și jocurile de noroc ;
(2) accesul în alte spații ale secției/spitalului, cu excepția cazului în care este însoțit de către personalul spitalului;
(3) accesul în zonele inscripționate cu mesaje de avertizare de risc (ex. : « acces interzis », « acces restricționat » sau « risc biologic ») ;
(4) utilizarea de către pacienți a dispozitivelor medicale sau orice alte dispozitive din saloane, cabinete, laboratoare, săli de tratament sau alte spații ale spitalului;
(5) fotografierea, înregistrarea audio și/sau video în incinta Spitalului fără aprobarea conducerii;
(6) deteriorarea și/sau distrugerea obiectelor de inventar sau decorative din spital (mese, scaune, ferestre, afișe, aviziere, bănci, coșuri de gunoi, obiecte care fac parte din instalația electrică sau sanitară a spitalului, etc). Persoanele care cauzează astfel de prejudicii vor suporta integral costul reparării sau înlocuirii bunurilor deteriorate;
(7) să dețină obiecte potențial periculoase (ex: cuțite, foarfeci, lame de ras, brichete, etc). Personalul medical are obligația de a verifica bunurile deținute de către pacient și dreptul de a le reține spre păstrare până la externare, când se returnează posesorului. În acest sens, se va întocmi un proces verbal conform procedurii.
(8) depozitarea alimentelor perisabile în alte locuri în afara frigiderului (noptiere, pervazurile ferestrelor etc.);
(9) comportamentul amenințător sau agresiv verbal sau fizic față de orice altă persoană;
(10) utilizarea altor medicamente în afara celor recomandate în scris de medicul curant sau medicul de gardă. Pacientul poate folosi alte medicamente doar cu acordul medicului curant/de gardă și doar în situații speciale;
(11) Pentru pacienții cu internare nevoluntară (decisă de o instanță penală sau civilă) este strict interzisă părăsirea neautorizată a Spitalului sau perimetrului secției fără acordul echipei terapeutice, respectând prevederile legale și interne.

Anunt coplata

Tarife pentru servicii suportate de catre pacienti 

Nota Interna Nr 18814 din 11.07.2022

Psihiatrie :

 • consult psihiatrie – 100 RON initial , 70 RON control
 • eliberare formular Consult psihiatric (111-PO-49/F1) – consult psihiatric la cerere – 120 RON
 • eliberare Referat medical psihiatrie pentru intocmire/ revizuire dosar incadrare in grad de handicap – 70 RON
 • eliberare Referat medical psihiatrie pentru intocmire/ revizuire dosar incadrare in grad de invaliditate – 90 RON
 • examinare psihiatrica solicitata de catre SJML in vederea efectuarii expertizei medico-legale psihiatrice – 120 RON
 • eliberare adeverinta medicala – 70 RON

Psihologie :

 • evaluare psihologica – 70 RON
 • consiliere psihologica – 100 RON
 • eliberare Raport evaluare psihologica pentru întocmire / revizuire dosar încadrare în grad de handicap – 70 RON
 • eliberare Raport evaluare psihologica pentru întocmire / revizuire dosar încadrare în grad de invaliditate – 90 RON
 • examinare psihologică solicitată de către SJML în vederea efectuării expertizei medico-legale psihiatrice – 120 RON

SECȚII SPITAL 

 • eliberare Referat medical psihiatrie pentru întocmire / revizuire dosar încadrare în grad de invaliditate – 90 RON
 • eliberare Referat medical neurologie pentru întocmire / revizuire dosar încadrare in grad de invaliditate – 90 RON

 

Lista preturi analize de laborator efectuate la cerere

PROGRAM VIZITA PACIENȚI INTERNAȚI IN SPITAL APLICABIL ÎNCEPÂND CU DATA 03.01.2023

De luni până vineri între orele 15:00 și 20:00  , respectiv

sâmbăta și duminica. între orele 10:30-12.30 și  15:00 – 20:00 ;

PROGRAM VIZITA PACIENTI INTERNATI IN SPITAL

NOTA INTERNA- INSTRUCTIUNE PRIVIND INSTITUIREA STARII DE ALERTA EPIDEMIOLOGICA DETERMINATA DE GRIPA

În perioada de carantină/pandemie sau în alte situații speciale accesul în Spital poate fi limitat sau interzis prin decizia Comitetului Director afișată la fiecare poartă de acces în Spital.

 

REGULAMENT INTERN PENTRU VIZITATORI ȘI INSOȚITORI
(extras din Regulamentul Intern al Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca)

SECȚIUNEA I. REGULAMENT PENTRU VIZITATORII PACIENȚILOR INTERNAȚI ÎN SPMS SĂPOCA
Art. 144. În cadrul Spitalului, vizitatorii au următoarele interdictii:
(1) Este interzis accesul în spital al persoanelor care au asupra lor armament, muniție, substanțe toxice, stupefiante, explozive ori alte instrumente care pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau sănătatea personalului spitalului, a pacienților sau a altor perosnale aflate în spital. Fac excepție persoanele care se află în timpul executării misiunilor de intervenție, de protecție a demnitarilor români sau străini ori a personalităților sau care asigură paza persoanelor internate, private de libertate.
(2) Este interzis accesul în spital al persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice, substanțe ilicite, obiecte potențial periculoase (cuțite, foarfeci, lame de ras, brichete, etc.), precum și alimente contraindicate regimului dietetic al pacientului sau în cantitate prea mare.
(3) Este interzis accesul în spital al persoanelor sub influența alcoolului și/sau drogurilor.
(4) Este interzis accesul în spital cu animale de companie.
(5) Este interzis accesul în spital al persoanelor care au asupra lor aparate sau orice alte dispozitive de filmat, fotografiat sau înregistrat audio/video.
(6) Este interzisă filmarea, fotografierea sau orice înregistrare audio/video în incinta Spitalului fără acordul scris al conducerii Spitalului.
(7) Pe durata vizitei în spital, este strict interzis vizitatorilor :
a) Să manifeste un comportament amenințător sau agresiv verbal sau fizic față de orice altă persoană.
b) Să se așeze pe patul pacientului sau să intervină în modificarea poziției patului.
c) Să atingă mesele de tratament, ustensilele, accesoriile sau aparatura medicală.
d) Să atingă recipientele inscripționate cu mesaje de avertizare de tipul « Risc biologic ».
(8) Este interzisă deteriorarea și/sau distrugerea obiectelor de inventar sau decorative din spital (mese, scaune, ferestre, afișe, aviziere, bănci, coșuri de gunoi, obiecte care fac parte din instalația electrică sau sanitară a spitalului, etc). Persoanele care cauzează astfel de prejudicii vor suporta integral costul reparării sau înlocuirii bunurilor deteriorate.
(9) Este interzisă practicarea jocurilor de noroc.
(10) Sunt interzise activitățile de vânzari ambulante și difuzarea de materiale publicitare în incinta spitalului fără acordul scris al conducerii.
(11) Este interzis accesul în spital al persoanelor care prezintă semne sau simptome ale unei boli infecto – contagioase.
(12) Personalul de pază, cu acordul personalului medical, are dreptul să interzică accesul în secție persoanelor care prezintă manifestări evidente că se află sub influența substanțelor alcoolice și/sau stupefiante sau care prezintă semne sau simptome ale unei boli infecto–contagioase sau manifestări comportamentale care pun în pericol siguranța altor persoane. Se menționează explicit în registrul de la poartă.
Art. 145. În cadrul Spitalului, vizitatorii au următoarele obligaţii :
(1) Să respecte circuitele funcţionale ale spitalului marcate corespunzator.
(2) Să respecte programul de vizită afişat la intrarea în fiecare locaţie/secție a spitalului, respectiv: de luni până vineri între orele 15:00 și 20:00; respectiv între orele 10:00 și 20:00 sâmbăta și duminica. În perioada de carantină/pandemie sau în alte situații speciale accesul în Spital poate fi limitat sau interzis prin decizia Comitetului Director afișată la fiecare poartă de acces în Spital.
(3) Să solicite acceptul personalului medical pentru alimentele aduse pacientului.
(4) Să aibă un comportament civilizat și să utilizeze un limbaj adecvat în relațiile cu personalul Spitalului și cu ceilalți pacienți, vizitatori.
(5) Să poarte echipamentul de protecție primit pe toată durata vizitei (halat de unică folosință/pelerină, mască de protecție, etc.). La ieșirea din secție au obligația de a se dezechipa și de a depune echipamentele în recipiente speciale, inscripționate “Pericol biologic”. Conducerea Spitalului își rezervă dreptul de a stabili zonele din secții unde se impune purtarea acestui echipament și de a le semnaliza corespunzător.
(6) Să respecte regulile de igienă primară. La intrarea/ieșirea în și din secție, se vor spăla/dezinfecta corespunzător pe mâini.
(7) Să poarte la vedere a ecusonul care atestă calitatea de vizitator pe toată durata prezentei în spital.
(8) Să informeze personalul medical cu privire la orice modificare survenită și observată în evoluția stării de sănătate a pacientului.
(9) Să respecte și să mențină liniștea în spital.
(10) Să respecte regulile impuse de conducerea Spitalului în situația în care în secție/spital este declarată starea de carantină/epidemie.
(11) Să respecte integritatea bunurilor din patrimoniul Spitalului.
(12) Să folosească rațional utilitățile spitalului (de exemplu: să nu lase apa să curgă în mod nejustificat, să nu arunce deșeuri în vasul de WC/lavoar/duș pentru a nu înfunda sistemul de evacuare a apei menajere, etc.).
(13) Să păstreze curațenia saloanelor și a spațiilor comune din spital (coridoare, săli de mese, curte etc.), să respecte indicațiile personalului și să permită toate acțiunile care se desfășoară în spital cu privire la curățenia, dezinfecția, dezinsecția și deratizarea spațiilor.
(14) Să respecte recomandarea personalului medical de întrerupere a vizitei și părăsirea salonului în situații de urgență medicală sau pentru acordarea de îngrijiri pacienților din salon. În cazul în care nu raspund solicitării personalului medical, personalul medical poate solicita sprijinul personalului de pază.
(15) Să nu încurajeze sau faciliteze, sub nici o formă, părăsirea neautorizată a spitalului de către pacienţi.
(16) Să nu-își lase obiectele personale nesupravegheate, indiferent în zona în care se află. În caz de dispariție a acestora, spitalul este exonerat de orice răspundere.
(17) Să ia la cunoştinţă, prin semnătură consemnată în Registrul vizitatorilor, de prevederile Regulamentului pentru pacienți, vizitatori, însoțitori, parte integrantă din Regulamentul intern al Spitalului.
Art. 146. Vizitatorii nu au acces la datele/documentele medicale ale pacienților. Pentru pacienții internați în spital, reprezentanții legali și persoanele menționate în Acordul pacientului informat pot solicita informații despre starea pacientului de la medicul curant, în timpul programului de lucru al acestuia și au acces la documentele medicale conform legii.
Art. 147. La ieşirea din spital, persoanele care însoţesc minori sunt legitimate, pentru a se stabili calitatea pe care o au în raport cu minorul: reprezentant legal, gradul de rudenie şi legitimitatea părăsirii spitalului de către copil.
Art. 148. Suplimentar prevederilor anterioare, vizitatorii pacienților internați nevoluntar vor respecta și următoarele reguli:
(1) Pacienții internați nevoluntar pot primi vizite numai cu acordul medicului curant și/sau al medicului șef de secție, exclusiv în timpul programului de vizită;
(2) Pacienții internați nevoluntar au dreptul de a refuza primirea unui vizitator;
(3) Vizitatorii sunt obligați să prezinte asistentului medical de serviciu actul de identitate;
(4) Vizitatorii nu au acces în sectorul de supraveghere; vizitele se vor desfășura în spațiul special amenajat din secție;
(5) Vizita se desfășoară în prezența unui angajat al secției;
(6) Vizita nu poate dura mai mult de 15 minute, iar accesul este permis unui număr maxim de 2 (două) persoane la un pacient;
(7) Pentru pacienții internați nevoluntar, vizita se efectuează în ordinea sosirii, nu este posibilă vizitarea mai multor pacienți în același timp;
(8) Personalul secției, desemnat la sectorul de supraveghere, are obligația de a verifica toate obiectele/alimentele înmânate pacientului de către vizitatori.

SECȚIUNEA II. REGULAMENT PENTRU INSOȚITORII PACIENȚILOR INTERNAȚI ÎN SPMS SĂPOCA
Art. 149. Însoțitorii pacienților internați au obligația de a respecta următoarele:
(1) Să ia la cunoștință (sub semnatură) și să respecte pe toată durata internării prevederile prezentului Regulament.
(2) Să respecte circuitele funcționale din spital.
(3) Să nu părăsească secția fără permisiunea personalului medical.
(4) Să aibă un comportament decent în spital, respectuos față de personalul medical și de întelegere față de suferința pacienților.
(5) Este interzis să filmeze, fotografieze sau să înregistreze audio/video în incinta Spitalului.
(6) Să nu introducă în incinta spitalului băuturi alcoolice și substanțe ilicite de orice fel, obiecte potențial periculoase (cuțite, foarfeci, lame de ras, brichete, etc), precum și alimente contraindicate regimului dietetic al pacientului pe care îl insoțesc, sau în cantitate prea mare.
(7) Pe toată durata internării, este obligatorie purtarea ținutei de spital (pijama, halat, papuci) și a ecusonului care atestă calitatea de insoțitor.
(8) Să depună hainele de stradă spre păstrare la garderoba spitalului. Pot fi păstrate în salon numai articole de lenjerie absolut necesară și produse de igienă personală.
(9) Este interzisă depozitarea de bagaje în saloane.
(10) Să respecte zilnic regulile de igienă individuală.
(11) Să respecte regulile de igienă primară. La intrarea/ieșirea în și din secție, se vor spăla/dezinfecta corespunzator pe mâini.
(12) Să respecte și să mențină liniștea în spital.
(13) Să păstreze curațenia salonului în care sunt găzduiți și a întregului spațiu din spital, respectând în același timp programul și protocolul de curățenie al spitalului.
(14) Este permisă păstrarea alimentelor în cantități mici, care se depozitează în frigiderul secției, în pungi etichetate cu numele pacientului și numărul salonului/patului.
(15) În afara programului de masă, consumul alimentelor se va face în spațiile special destinate.
(16) Să anunțe medicul sau asistentul medical de orice modificare survenită și observată în starea de sănătate a pacientului.
(17) În cazul în care sesizează o situație care poate pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea unei persoane, să anunțe imediat personalul spitalului.
(18) Să părăsească salonul pe perioada vizitei medicale și ori de câte ori i se cere de către un cadru medical.
(19) Să nu deterioreze, distrugă sau înstrăineze nimic din ce aparține spitalului. În cazul în care acest lucru se întâmpla neintenționat, însoțitorul trebuie să achite contravaloarea obiectelor deteriorate la casieria spitalului. Dacă deteriorarea, distrugerea sau înstrăinarea obiectelor s-a facut cu intenție, pe lângă achitarea contravalorii obiectului, se va lua măsura externării imediate a însoțitorului și sesizarea organului legal abilitat, după caz.
(20) Să folosească rațional utilitățile spitalului ( de exemplu : să nu lase apa să curgă în mod nejustificat, să nu arunce deșeuri în vasul de WC/lavoar/duș pentru a nu înfunda sistemul de evacuare a apei menajere, etc.).
(21) Să nu încurajeze sau să faciliteze sub nici o formă părăsirea neautorizată a spitalului de către pacienţi.
(22) În spital sunt interzise consumul de băuturi alcoolice, de substanțe ilicite (droguri) și jocurile de noroc.
(23) Sunt interzise orice fel de agresiuni, fizice sau verbale.
(24) Sunt interzise activitățile de vânzări ambulante și difuzarea de materiale publicitare în incinta spitalului fără acordul scris al conducerii.
(25) Este strict interzis persoanelor neautorizate să intervină la echipamentele și aparatura medicală, la instalațiile electrice, sanitare sau cele de protecție împotriva incendiilor și la mijloacele tehnice de prima intervenție în caz de incendiu.
(26) Răspund pentru obiectele personale și bunurile de valoare pe care le păstrează asupra lor. În caz de dispariție a acestora, spitalul este exonerat de orice răspundere.
(27) Să achite la externare taxa de spitalizare pentru însoțitor, conform reglementărilor interne.

Lista cu Camine persoane varstnice din judetul Buzau

Camin Aldeni – tel. 0745072148
Camin Vintila Voda – tel. 0238529002
Camin Filantropia Berca – tel. 0740462513, 0745035334
Camin Naeni – tel. 0768034893
Camin Smeeni – tel. 0238/532543
Camin Pogoanele – tel. 0238/552619
Camin Alecu Bagdad Rm.Sarat – tel. 0238/563407
Camin Ulmeni – tel. 0769353393
Camin Hales – tel. 0785421878
Camin Marghiloman Buzau – tel. 0238727298

Lista cu furnizori servicii medicale

http://www.casan.ro/casbz/map-location/idCounty/15

Lista cu furnizori Ingrijiri la domiciliu din judetul Buzau

SC Help Med Optim SRL – tel. 0721699974; 0786813545
Cucea Alb-Galbena – tel. 0238/721830

Recuperarea activa a pacientului

Programul de recuperare constituit din totalitatea procedeelor care ajuta la
recuperarea fizica si psihica a pacientilor care au suferit diferite afectiuni.
Metodele de reabilitare difera in functie de fiecare persoana, insa au acelasi scop si anume:
 Dobandirea unui status functional care sa ofere independenta si ajutor minim din partea celorlalte persoane
 Acomodarea fizica si psihica a persoanei cu schimbarile determinate de boala
 Integrarea corespunzatoare in familie si comunitate
Recuperarea necesita multa rabdare si sprijin din partea personalului sanitar,
familiei si prietenilor.
Reabilitarea este un proces indelungat care poate sa necesite rabdare, timp si
poate sa declanseze episoade recurente de depresie. In acest caz, se recomanda
consiliere psihologica si tratament medicamentos de specialitate. Tulburarile de limbaj si comunicare pot incetini recuperarea pacientului, astfel ca reintegrarea sociala poate fi de asemenea mai grea. Este bine ca pacientul sa discute cu familia despre frustrarile pe care le are, pentru a trece mai usor peste acestea.

Programul de reabilitare include:

Adoptarea unui stil de viata sanatos

Odihna: 7-9 ore pe zi , odihna prin somn, cel mai bun somn este
noaptea, de la 22:00 – 23:00 pana la 06:00 – 07:00 dimineata. Odihna poate sa fie si activa, sa faci ceva care sa te relaxeze, sa faci ce iti place in viata: cititul unei carti, ascultarea muzicii, plimbarea cu prietenii prin parc, etc..
O alimentatie sanatoasa, mai putina mancare animala, proteica si mai multa mancare vegetala (legumele, leguminoasele – fasole, mazare, linte, fructele si cerealele integrale. Alimetatia bogata in acizi grasi
Omega 3: somon, ton, hering, stridii, produsele din soia – acizii grasi
Omega 3 spijina regenerarea celulelor nervoase.
Adoptarea unui stil de viata sanatos prin evitarea consumului de
alcool si tutun, evitarea stresului psihic prelungit, respectarea orelor de
somn.
Hidratare prin consumul a min 1.5 litri de apa pe zi.
Creierul nostru este activ pana la varste inaintate. Trebuie sa fie in
mod regulat motivat si antrenat prin citit, scris , invatare de limbi straine,
desen, muzica, dans, bricolaj, broderie, dezlegare de integrame, jocuri.
Interactiunile sociale au si ele un rol important: mersul la teatru sau
concerte, participarea la diverse activitati sociale.

Durerea cronica

Durerea cronica persista o perioada de timp mai lunga decat durerea
acuta si este rezistenta la majoritatea tratamentelor medicale. Ea poate, si
adesea chiar cauzeaza problemele grave pentru pacient. Semnalele
dureroase raman active in sistemul nervos timp de saptamani, luni sau ani.
Efectele fizice includ tensiunea musculara, mobilitatea limitata, lipsa de
energie si schimbari in pofta de mancare. Efectele emotionale includ
depresie, suparare, anxietate si teama de reimbolnavire. O asemenea
teama poate impiedica persoana sa revina la munca sa sau la viata sa
obisnuita.
Unele tipuri de terapie ajuta la ameliorarea durerii. Fizioterapia
precum si sporturile cu impact redus pot ajuta la reducerea durerii. Totusi,
prea mult sport sau deloc poate dauna pacientilor cu dureri cronice.
Terapia ocupationala va invata cum sa va adaptati ritmului si cum sa va
realizati sarcinele obisnuite astfel incat sa nu va dauneze. Terapia
comportamentala va poate reduce durerea prin metode care va ajuta sa va
relaxati. Poate ajuta si la scaderea stresului.
Majoritatea tratamentelor pentru durere nu va vor anula complet
durerea. In schimb, tratamentul va reduce gradul de durere pe care il aveti
si de cate ori apare