MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

SPITALUL DE PSIHIATRIE ŞI PENTRU
MĂSURI DE SIGURANŢĂ SĂPOCA

Tel: 0238.528.145/6/7 Fax: 0238.528.474 e-mail:
Comuna Săpoca, Judeţ Buzău, Cod postal: 127540

INFORMARE PRIVIND PRELUCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN INTERMEDIUL CCTV

1. SCOPUL PRELUCRĂRII PRIN MIJLOACE VIDEO
SPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ SĂPOCA prelucrează date cu caracter personal, respectiv imaginea, prin intermediul sistemelor video în scopul monitorizării accesului persoanelor în locațiile deținute, al asigurării securității spațiilor și bunurilor instituției, precum și al siguranței persoanelor aflate în sediile noastre.
Instituția utilizează subsistemul de supraveghere video pentru asigurarea siguranței și securității în cadrul acesteia, precum și a zonelor perimetrale aferente. Acest subsistem vine în completarea subsistemelor de detecție și alarmare la tentativa de efracție, de control acces, de semnalizare și alarmare la incendiu, formând astfel un sistem integrat la securitate fizică. Astfel subsistemele de televiziune în circuit închis funcționează în relație de colaborare cu celelalte subsisteme enumerate mai sus, asigurând elementul de monitorizare în timp real și posibilitatea de vizualizare post-eveniment precum și înregistrare, afișarea și transmisia video către diverse persoane desemnate ca utilizatori ai subsistemului de supraveghere.
2. CONDIȚII DE LEGITIMITATE
Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, instalarea și utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor și elementelor componente ale sistemului de supraveghere video se realizează în conformitate cu prevederile legale în domeniu:
 Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), respectiv prevederile art.6 alin.1 lit. c (prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului) și lit. e (prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul);
 Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
 Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, aprobate prin HG nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare.
3. ZONELE MONITORIZATE
Amplasarea camerelor de supraveghere a fost realizată în conformitate cu legislația în vigoare și în baza proiectelor tehnice elaborate de societăți specializate și avizate de Inspectoratul de Poliție Județean Buzău, Serviciul de Ordine Publică.
Nu sunt monitorizate zonele în care există un nivel ridicat al așteptărilor privind viața privată (birouri ale angajaților în care publicul nu are acces, toalete și alte locații similare). În mod excepțional, în cazul unor necesități în materie de securitate justificate în mod corespunzător, se pot instala camere în birourile în care angajații își desfășoară activitatea, însă numai după efectuarea unei evaluări de impact și a unei analize a interesului legitim si după consultarea Responsabilului cu protecția datelor.
4. PROTEJAREA VIEȚII PRIVATE ȘI SECURITATEA INFORMAȚIILOR
Pentru a proteja securitatea sistemului video și pentru a spori gradul de protecție a vieții, au fost introduse următoarele măsuri tehnice și organizatorice:
 limitarea timpului de stocare a materialului filmat, în conformitate cu cerințele de securitate (max. 30 zile);
 mediile de stocare (înregistratoare video digitale) se află în spații securizate, protejate de măsuri de securitate fizică;
 toți utilizatorii cu drept de acces au semnat procedurile GDPR prin care se obligă să respecte prevederile legale în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal;
 dreptul de acces se acordă utilizatorilor doar pentru acele resurse care sunt strict necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
 persoana care are dreptul de a acorda, modifica sau anula dreptul de acces al utilizatorilor, conform procedurii de acces la bazele de date, este administratorul de sistem, desemnat în acest sens de operator;
 administratorul/responsabilul de sistem de securitate fizică desemnat în acest sens ține în permanență o listă actualizată a tuturor persoanelor care au drept de acces la sistemul de supraveghere video, cu specificarea tipului de acces;
 responsabilul cu protecția datelor personale va fi consultat înainte de instalarea oricărui nou sistem video.
Totodată, s-a avut în vedere prevenirea unei prelucrări ilegale de date cu caracter personal sau accesul neautorizat la datele respective.
5. ACCESUL LA DATELE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE PRIN INTERMEDIUL SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO
Accesul la imaginile video înregistrate și transmise în direct sunt limitate la un număr redus de persoane (angajați ai instituției) care pot fi identificate în mod clar și este determinat prin atribuțiile specificate în fișa postului (în ce scop și ce tip de acces).
Accesul la materialul filmat și/sau la arhitectura tehnică a sistemului video este limitat la un număr redus de persoane care pot fi identificate în mod clar și este determinat prin atribuțiile specificate în fișa postului (în ce scop și ce tip de acces).
Instituția impune limite în privința persoanelor care au dreptul să copieze, să descarce, să șteargă sau să modifice orice material filmat.
Toți membrii personalului cu drept de acces la înregistrările video beneficiază de o instruire inițială în domeniul protecției datelor. Instruirea este oferită fiecărui nou membru al personalului, urmând ca atelierele periodice pe teme privind protecția datelor să fie organizate cel puțin o dată la doi ani pentru toți membrii personalului care au drept de acces la date.
Orice încălcare a securității în ceea ce privește subsistemul de supraveghere video va fi indicată în Registrul incidentelor de securitate, iar Responsabilul cu protecția datelor este informat în legătură cu acest lucru, fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult 12 ore.
Sistemul de supraveghere video nu este utilizat pentru verificarea prezenței la program sau evaluarea performanței la locul de muncă.
În cazuri excepționale, dar cu respectarea garanțiilor descrise mai sus, se poate acorda acces Comisiei de cercetare disciplinară în cadrul unei anchete disciplinare, cu condiția ca informațiile să ajute la investigarea unei infracțiuni sau a unei abateri disciplinare de natură să prejudicieze drepturile și libertățile unei persoane.
6. DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL COLECTATE PRIN INTERMEDIUL SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO
Informațiile înregistrate prin sistemele de supraveghere video sunt destinate utilizării de către SPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ SĂPOCA în scopul monitorizării accesului persoanelor în instituție, al asigurării securității spațiilor și bunurilor instituției, precum și al siguranței persoanelor aflate în sediul instituției și sunt puse la dispoziția organelor judiciare și a altor instituții abilitate de lege să solicite aceste informații, la cererea expresă a acestora.
Orice activitate de transfer și dezvăluire a datelor personale către terți abilitați legal, va fi documentată și supusă unei evaluări riguroase privind necesitatea comunicării și compatibilitatea dintre scopul în care se face comunicarea și scopul în care aceste date au fost colectate inițial pentru prelucrare (de securitate și control acces). În aceste cazuri va fi consultat și Responsabilul cu protecția datelor desemnat la nivelul operatorului de date.
7. DURATA DE STOCARE
Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele, astfel că imaginile sunt stocate pentru o perioadă care nu depășește 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.
La expirarea perioadei de stocare datele se șterg prin procedură automată în ordinea în care au fost înregistrate.
În cazul producerii unui incident de securitate, precum și în cazuri temeinic justificate, durata de păstrare a materialului filmat relevant poate depăși limitele normale în funcție de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate.
Păstrarea este documentată riguros, iar necesitatea păstrării este revizuită periodic (la un interval de două luni).
8. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
Instituția garantează că asigură respectarea drepturilor ce revin persoanelor vizate, conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Toate persoanele implicate în activitatea de supraveghere video și cele responsabile de administrarea imaginilor filmate vor respecta procedura de acces la date cu caracter personal.
Informarea persoanelor vizate se realizează în mod clar și permanent prin intermediul unui semn adecvat, cu vizibilitate suficientă și localizat în zona supravegheată, astfel încât să semnaleze existența camerelor de supraveghere și pentru a comunica informațiile esențiale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
În conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 679/2016 persoana vizată are următoarele drepturi:
 dreptul de acces,
 dreptul la rectificare,
 dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”),
 dreptul la restricționarea prelucrării,
 dreptul la portabilitatea datelor,
 dreptul la opoziție,
 dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri.
Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus persoana vizată trebuie să transmită a cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată:
 la adresa: sat Săpoca, str. Principală nr. 117, com. Săpoca, jud. Buzău, tel. 0238528145, sau prin e-mail: ori
 responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, la numărul de telefon 0238528146,int. 169 ori la adresa de e-mail: .
De asemenea, potrivit Regulamentului general privind protecția datelor, persoana vizată are dreptul de a depune plângere (art. 77) la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal 0103336, e-mail: sau de a se adresa justiției (art. 79).