N r. 31258/23.11.2021

A N U N T

In conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 284/12.02.2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice modificat de O.M.S. nr. 954/24.08.2017, Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca organizeaza, la sediul unitatii din Com. Sapoca, jud. Buzau, concurs pentru ocuparea functiei de Director financiar-contabil, functie specifica Comitetului Director, conform urmatorului calendar:

10.12.2021, ora 15.30 Depunerea dosarelor de inscriere
13.12.2021, ora 12.00 Selectia dosarelor si afisarea rezultatelor “admis”/ “respins”
la sediul spitalului si pe site
14.12.2021, ora 12.00 Depunerea contestatiilor la selectia dosarelor
15.12.2021, ora 12.00 Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor selectiei
dosarelor
20.12.2021, orele 09.00-12.00 Sustinerea probei scrise
20.12.2021, orele 13.00-14.00 Sustinerea orala a proiectului de specialitate
20.12.2021, orele 14.00-15.00 Interviul de selectie
20.12.2021, ora 16.00 Afisarea rezultatelor finale
21.12.2021, ora 16.00 Depunerea contestatiilor privind rezultatul final
22.12.2021, ora 14.00 Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatului final

Criteriile generale pentru toate functiile sunt:
a) au domiciliul stabil î n România;
b) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau î n legătură cu serviciul, care î mpiedică î nfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației î n care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale î n vigoare.

Criteriile specifice functiei de director financiar-contabil sunt:
1. sunt absolventi de î nvățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă î n profil economic;
2. au cel puțin 2 ani vechime î n specialitatea studiilor;
3. dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite î n domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene î n domeniu.

Dosarele de inscriere se prezinta la Serviciul RUNOS, in vederea certificarii copiilor actelor cu originalele, iar ulterior se depun la secretariatul spitalului pana pe data de 10.12.2021, orele 15.30 si trebuie sa cuprinda urmatoarele:
a) cererea de î nscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;

d) curriculum vitae;
e) adeverința care atestă vechimea î n muncă sau î n specialitatea studiilor, după caz;
f) cazierul judiciar;
g) declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este
definită prin lege;
h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
i) copie de pe certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite î n domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene î n domeniu;
j) proiectul de specialitate
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă î nsoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Candidații își aleg tema pentru proiectul de specialitate din cele stabilite de comisia de concurs, prin publicația de concurs, și î I depun odată cu î nscrierea la concurs. Proiectul de specialitate trebuie să fie realizat individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate î ntr-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 și trebuie să fie depus la î nscriere.
Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină î n cadrul concursului/examenului media finală cel puțin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la probele de evaluare.
Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabilește, î n ordinea descrescătoare a mediilor, candidatul admis la concurs. La medii finale egale, departajarea candidaților se face pe baza mediei obținute la testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoștintelor, iar la menținerea egalității, pe baza notei obținute la interviul de selecție.
Candidații au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepția interviului de selecție, î n termen de 24 de ore de la data afișării. Contestația se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor î n termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.
Temele pentru proiectul de specialitate si bibliografia de concurs se afiseaza la sediul Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca precum si pe site.
Relatii suplimentare privind organizarea si desfasurarea concursului se pot obtine de la serviciul RUNOS, tel. 0238.528.145/ 6 / 7 int. 136.

 

Bibliografie/tematica pentru concursul de ocupare a functiei
de Director financiar contabil al Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca, jud. Buzau

1. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare
2. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat î n active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
3. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare
4. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare — Titlul II și VII Spitalele
5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
6. Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu modificările și completările ulterioare
7. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal- bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare
8. Hotărârea Guvernului României nr. 72/1994 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituțiile publice
9. Hotărârea Guvernului României nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor apart,inând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare
10. Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
11. Hotărârea Guvernului României nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare
12. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
13. Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare ți legale, cu modificările și completările ulterioare
14. Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare
15. Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
16. Ordinul MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfățoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare

17. Ordinul MS nr. 414/2006 pentru aprobarea reglementărilor contabile specifice domeniului sanitar, cu modificările și completările ulterioare
18. Ordinul MS nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public
19. Ordinul MS nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, cu modificările și completările ulterioare
20. Ordinul MS nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile
21. Ordinul MS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare
22. Ordinul MS nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare
23. Ordinul MS nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, procedurii și metodologiei de evaluare ți acreditare a spitalelor

Teme-cadru pentru proiectul de specialitate

1. Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli în vederea eficientizării activității spitalului.
2. Evaluarea spitalului pe baza indicatorilor de performanță economico-financiari.
3. Creșterea calității serviciilor furnizate și î mbunătățirea gestionării resurselor și a activității medicale.
4. Performanța financiară a activității spitalului.
5. Modalitatea de conducere și organizare a contabilității financiare a spitalului.
6. Strategia managementului în domeniul achizitiilor publice.
7. Metode de creştere a eficienței utilizării resurselor financiare disponibile pentru sănătate.
8. Evaluarea eficienței investițiilor prin retehnologizare.
9. Strategia managementului în activitatea de investiții.