NR. 495/07.01.2022
ANUNT

In conformitate cu prevederile Ordinului MSP nr. 869/2015, Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca organizeaza concurs pentru ocuparea posturilor vacante, cu norma intreaga, de medic specialist- specialitatea Psihiatrie, după cum urmează:
– 2 posturi medic specialist psihiatrie în cadrul secției Psihiatrie I-acuți Săpoca;
– 1 post medic specialist în cadrul secției Psihiatrie III-art. 110 C.P. Săpoca
– 1 post medic specialist în cadrul secției Psihiatrie VII-art. 110 C.P. Ojasca.
Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:
a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) copia de pe diploma de licență şi certificatul de specialist;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin (1) lit.e) sau f), la art. 541 alin(1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul M.S. nr. 869/2015;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
h) chitanţa de plată a taxei de concurs in suma de 150 lei;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Concursul va consta in urmatoarele probe:
– analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice ;
– proba scrisa ;
– proba clinica.
Inscrierile la concurs se fac in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia anuntului, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in « Viata Medicala ».
Anuntul a aparut in « Viata Medicala » nr. 1/07.01.2022.
Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 0238528145/6/7, int. 136, iar tematica si bibliografia sunt cele aprobate pentru examenul de medic specialist si vor fi postate pe site-ul Spitalului Sapoca www.hsapoca.ro  respectiv sunt disponibile aici.

Manager,                                                                                   Director medical,

Dr. Piriu Gabriela                                                                     dr. Ungureanu Alina-Violeta