:: Home :: Chestionarul Pacientului :: Contact :: Admin :: 

 
Menu
 
Prezentare
Activitate
Echipa noastra
Organigrama
Regulament de functionare si organizare
Venituri nete salariale lunare
Transparenta salariala
Plati zilnice
Borderouri de consum medicamente
Contract CJAS Buzau
Componenta consiliului de administratie
Comitetul Director
Laborator analize medicale
Galerie foto
Adresa de contact pentru intrebari si sesizari:
secretariat@hsapoca.ro

Programari pentru internare :

- Sectia Sapoca telefon 0238528145 interior 125
 - Luni-Vineri in intervalul orar 9,00-14,00
- Sectia Nifon telefon 0238524618
 - Luni-Vineri in intervalul orar 9,00-14,00
- Sectia Neuropsihiatrie infantila Ojasca
telefon 0238 895453
 - Luni-Vineri in intervalul orar 9,00-14,00
 
 

Program de audiente :

Manager :

 Dr. Mihalascu Viorica

-  Joi 10:00-12:00

Director medical :

 Dr. Ungureanu Alina Violeta


 Director financiar contabil :

Ec. Vlad Laurentiu Nicolae

-  Miercuri 12:00 - 14:00

 Director de ingrijiri medicale:

 As.med. Alecu Mihaela

-  Marti 10:00 - 12:00 

  Spitalul SAPOCA

 
Prezentare

 

 - Date generale

 - Scurt istoric

 - Adresabilitate

 - Criterii internare

 

 - Structura aprobata

 - Date statistice

 

Date generale

 
  S.P.M.S. Sapoca furnizeaza ingrijiri de psihiatrie pe toate nivelurile acoperind intreaga gama de servicii specializate de psihiatrie:
 A. Pentru toate categoriile de varsta :
    - copii/adolescenti : NPI
    - adulti/varstnici : Sapoca, Ojasca, Nifon si LSM
 B. Asistenta medicala ambulatorie de specialitate
    - LSM pentru adulti/varstnici
    - Cabinetul de psihiatrie tip ambulatoriu integrat - Sapoca
    - NPI pentru copii/adolescenti
 C. Servicii medicale acordate in regim de spitalizare continua :
    - Sapoca, Ojasca, Nifon (adulti/varstnici)
    - NPI (copii/adolescenti)

D. Servicii medicale de tip spitalicesc efectuate in regim de spitalizare de zi : Sapoca, Nifon
E. Asistenta medicala spitaliceasca :     - Acuti : Sapoca, Nifon, NPI
    - Cronici : Ojasca
F. Asistenta medicala acordata in sistemul aplicarii masurii de siguranta medicala prev de art. 110 C.P. - 240 paturi la Sectia Ojasca si 60 paturi la Sectia Sapoca.

 

     - S.P.M.S. Sapoca participa la PN3.1-PROGRAMUL NATIONAL DE SANATATE MINTALA, subprogramul de profilaxie in patologia psihiatrica si psihosociala

 

Scurt istoric

 
   1960 - este infiintat Spitalul de Neuropsihiatrie in comuna Sapoca pe amplasamentul unei scoli de meserii.
   1967 - a luat fiinta sectia Nifon in spatiul in care a functionat un spital TBC
   1973 - extindere in comuna Unguriu, sat Ojasca pe locul unui fost complex de locuinte pentru mineri.
   1975 - s-a infiintat LSM-ul in Buzau.
   1994 - sectia de NPI s-a mutat din cadrul sectiei Sapoca in mun. Buzau la adresa actuala
  

Fosti directori:
Spitalul a fost condus cu pricepere si daruire 35 de ani de numai 2 directori a caror amintire ramane in performantele actuale ale spitalului :
   - Dr. Anton Nicolau: 1960-1991
   - Dr. Mihai Ovidiu: 1991-2005

 

Adresabilitate

 
       - Furnizeaza servicii de ingrijii de psihiatrie pentru intreaga populatie a judetului Buzau(aproximativ 480.000 de locuitori) la care se adauga si persoane provenite din alte judete (11.2% din totalul pacientilor in anul 2013)

    - Ca spital de masuri de siguranta deserveste 11 judete arondate prin dispozitia MSPBuzau, Bucuresti, Ilfov, Ialomita, Braila, Constanta, Prahova, Tulcea, Calarasi, Covasna, Giurgiu
 

Criterii internare

    1.Asistenţa medicală spitalicească  in regim de spitalizare continuă cuprinde  ingrijiri de tip acut şi  ingrijiri de tip cronic şi se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare: a)naştere; b)urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile  in care este pusă  in pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă; c)boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare; d)bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi  in cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei  intrun penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare  in cadrul penitenciarelor-spital; e)afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate  in ambulatoriu sau spitalizare de zi.

   2.Asistenţa medicală spitalicească  in regim de spitalizare de zi cuprinde  ingrijiri de tip acut şi  ingrijiri de tip cronic şi se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare: a) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat  in ambulatoriu.

   3.Serviciile medicale spitaliceşti  in regim de spitalizare continuă şi de zi se acordă pe baza biletului de internare eliberat de: - medicul de familie; - medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare; - medicii din unităţile de asistenţă medico-socială; - medicii din centrele de dializă private aflate  in relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; - medicii care  işi desfăşoară activitatea  in dispensare TBC,  in laboratoare de sănătate mintală, respectiv  in centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie,  in cabinete de medicină dentară care nu se află  in relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află  in structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică; - medicii de medicina muncii.

   4.Nu se solicită bilet de internare  in următoarele situaţii: - naştere; - urgenţe medico-chirurgicale; - boli cu potenţial endemoepidemic, care necesită izolare şi tratament; - bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi  in cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei  intrun penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare  in cadrul penitenciarelor-spital; - cazurile care au recomandare de internare  intr-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi  in relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate; - transferul intraspitalicesc  in situaţia  in care se schimbă tipul de  ingrijire; - transferul interspitalicesc; - spitalizare de zi, dacă se acordă servicii de: chimioterapie, radioterapie şi administrare de medicamente pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experţi constituite la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi monitorizarea bolnavilor cu HIV/SIDA, administrarea tratamentului pentru profilaxia rabiei, monitorizarea bolnavilor cu talasemie; - pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană beneficiază de servicii medicale spitaliceşti programate şi acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, respectiv de servicii medicale spitaliceşti acordate pe baza cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, precum şi de servicii medicale spitaliceşti pentru pacienţii din statele cu care Rom inia a  incheiat acorduri,  inţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi  in domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul Rom iniei.
 

Structura aprobata

 
 Sapoca - 325 paturi
1. sectia psihiatrie I acuti (110 paturi)
2. sectia psihiatrie II acuti (110 paturi)
3. sectia psihiatrie III - art. 110 C.P. (60 paturi)
4. sectia neurologie (45 paturi)
5. stationar de zi psihiatrie (16 locuri)

Nifon - 115 paturi
1. sectia psihiatrie IV - acuti (90 paturi)
2. compartiment ingrijiri paliative (25 paturi)

Ojasca - 390 paturi
1. sectia psihiatrie V - cronici (100 paturi)
2. sectia psihiatrie VI - cronici art. 110 C.P. (120 paturi)
3. sectia psihiatrie VII - cronici art. 110 C.P. (120 paturi)
4. sectia neuropsihiatrie infantile acuti (25 paturi)
5. subsectia neuropsihiatrie infantila - art. 110 C.P. (5 paturi)
6. compartiment ingrijiri paliative (20 paturi)

Total: 830 paturi din care 305 paturi pentru bolnavi cronici - art. 110 C.P.


 12. farmacie cu puncte de lucru la Ojasca si Nifon
 13. laborator analize medicale
 14. laborator radiologie si imagistica medicala
 15. centru de sanatate mintala (CSM)
 16. compartiment terapie ocupationala
 17. compartiment de prevenire si control a infectiilor nosocomiale
 18. compartiment recuperare, medicina fizica si balneologie
 19. cabinet medicina dentara

 Ambulatoriul integrat cu cabinete in specialitatile :
   - psihiatrie
   - medicina interna
   - neuropsihiatrie infantila (psihiatrie pedriatica/neurologie pediatrica)
 
 Laboratoarele deservesc atat paturile cat si ambulatoriul integrat.
 
  Sapoca
   - Sediu central administrativ si medical
   - Organizata in sistem pavilionar cu 2 sectii de psihiatrie acuti (adulti), 1 sectie de neurologie (adulti), 1 sectie psihiatrie art. 110 C.P.  si un compartiment de recuperare, medicina fizica si balneologie
   - Linie de garda pentru urgente psihiatrice
   - Cabinet de psihiatrie (ambulatoriu integrat)
   - Cabinete de psihologie
   - Atelier de ergoterapie
   - Capela
   - Laborator de analize medicale (biochimie, imunologie, coagulare, hematologie, examen urina, teste specifice: AgHbs, HIV, TPHA, AcHC)
   - Laborator de radiologie si imagistica medicala
   - Laborator  analize medicale - Electroforeza   

 
  Nifon
   - Centrul de psihiatrie acuti
   - Compartiment de ingrijiri paliative
   - Situat in zona de deal, in mijlocul padurii ofera pacientilor un mediu climatic favorizant tratamentului si recuperarii
   - Echipa medicala experimentata
   - Organizat pavilionar 
   - Compartiment de terapie ocupationala
   - Cabinet psihologie

 
  N.P.I
   - sectie localizata in loc. Ojasca, central care se adreseaza copiilor si adolescentilor
   - linie de garda pentru urgentele neuropsihiatrice la copii/adolescenti
   - cabinete de psihologie si logopedie 
   - efectuare EEG

 
  C.S.M.
   - situat in cadrul unui dispensar policlinic confirmand destigmatizarea psihiatriei
   - servicii de specialitate psihiatrie si psihologie pentru adulti/varstnici
   - monitorizarea bolnavilor asistati ca masura de siguranta prevazuta de art.109 C.P.
   - cabinete de psihiatrie
   - cabinete de psihologie
   - este in curs de realizare proiectul de transformare in Centru de Sanatate Mintala
   

 DATE STATISTICE - 2016

 

Numar externari- spitalizare continua

8659

Numar cazuri rezolvate/servicii-spitalizare de zi

5096

Numar examene paraclinice

3267

Numar consultatii in ambulator

23721

Numar consultatii camera de garda

16887

Investigatii de laborator

183848

Numar proceduri de recuperare,

56856

medicina fizica si balneologie

 

 

Dotari ale spitalului: 

   - Eco doppler

   - Electroencefalograf

   - Electrocardiograf mobil


 

 

Menu
     
 

 Informatii utile

 
 

 Drepturile si obligatiile pacientului

 
 

 Lista nominala 

 personal medical

 
 

 Anunt COPLATA

 
 

 Concursuri

 
 

 Lista cladiri incalzite si/sau racite cu suprafata utila cuprinsa intre 250- 500 mp

 
 

 Lista cladiri incalzite si/sau racite cu suprafata utila de peste 500 mp

 
 

 Certificat energetic

 
     Link-uri utile:
   - Ministerul Sanatatii
   - CJAS Buzau
   - DSP Buzau
 
 

 Institutii partenere

   
     
     
 

 Sectii:

 
   -Sectia Sapoca  
   -Sectia Ojasca  
   -Sectia Nifon  
   -Sectia Neuropsihiatrie Infantila Ojasca  
   -Centru de sanatate mintala Buzau  
     
     
 
 

Adresa: Jud.Buzau, Loc. Sapoca

Poti ajunge numai cu microbuzul/masina personala: la aproximativ 12 Km de Buzau pe drumul Buzau-Lopatari (DJ 203 K) care se desprinde din DN 2/E85 imediat dupa podul Maracineni.

 

© Copyright - S.P.M.S. Sapoca Powered by "Trident Service S.R.L."